paizs lászló
paizs lászlóA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Paizs László


úrnak, Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Érdemes Művésznek rendkívüli szakmai tudásáért, a kifejező technológiák megújítási képességével és az igényességgel társult művészi éleslátásáért, a figuralitás és a nonfiguralitás leleményes ötvözéséért


a  KOSSUTH-DÍJAT


adományozom.
Kelt Budapesten, 2007. évi március hó 1. napján
Sólyom László s.k.
_________________________________________________________________________________


MŰCSARNOK
Paizs László részére


Budapest                                                                    Budapest, 2008. október 21.
Tisztelt Művész Úr!
A korábbi megbeszélésünknek megfelelően szíves tájékoztatásul közlöm Önnel, hogy a Műcsarnok már korábban lekötött kiállítási programja és koncepciója, valamint technikai problémák miatt az Ön által javasolt egyéni kiállítását sajnos nem tudja megvalósítani. Nem Tekintette meg.
További munkájához sok sikert kívánok.
Tisztelettel:
Dr. Petrányi Zsolt
ügyvezető igazgató

_________________________________________________________________________________

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS
BUDAPEST, I., ÚRI UTCA 54-56


TELEFON: 360-738   360-329   160-639

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                           Jelünk: 2517/70.
                                                           K-245/70. IV. 24.
Budapest, 1970. április 27.
P a i z s   L á s z l ó
festőművész
B u d a p e s t
………………..
 A Képző- és Iparművészeti Lektorátus megtekintve a POSNANI MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOKAT RENDEZŐ IRODA meghívása alapján kiküldeni kívánt
                                   C s á j i   A t t i l a
                                   F a j ó   J á n o s
                                   K e s e r ü   I l o n a
                                   P a i z s   L á s z l ó
festőművészek által alkotott műveket és (sic!) megállapította, hogy azok hatása nem egyenletes, egy-egy művész anyagán belül is erős kifejezési és minőségi ingadozás tapasztalható.
Szemléleti törekvéseik nem találkoznak kultúrpolitikai célkitűzéseinkkel, ezért a fentnevezett anyag ellen a Képző- és Iparművészeti Lektorátus kifogást emel és annak Lengyelországba való kivitelét
                                   n e m   e n g e d é l y e z i.

Ez ellen a határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Művelődésügyi Minisztériumhoz címzett fellebbezésnek van helye.

                                                                                              Ormos Tibor
    igazgató